• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 1
PoorBest 

Urząd Gminy Świętajno
19-411 Świętajno
tel: (0-87) 521-54-20, fax: (0-87) 521-54-14
www.bip.bazagmin.pl/swietajno-gol/

Image

Świętajno jest gminą wiejską o powierzchni 214,9 km2, położoną we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 14 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 106,9 km2, a lasy 52,8 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,4%, w 2009 r. w Świętajnie mieszkało 3899 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 18 i było to ponad trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,1% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 241 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (62) od przeciętnej w województwie (80). Świętajno charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 21, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52% ogółu bezrobotnych.
W Świętajnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 390 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 888, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 159, 7-12 lat 292 i 13-15 lat 191.
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym (poza kwaterami agroturystycznymi) z 46 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystały 432 osoby, którym udzielono 1,4 tys. noclegów.
Bazę mieszkaniową gminy Świętajno w 2009 r. tworzyło 1311 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 73,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 60,9% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Świętajno w 2009 r. z wodociągu korzystało 70 osób, a z kanalizacji 48. W gminie brak jest sieci gazowej. Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/olecki/swietajno.pdf

Gmina Świętajno - jest rejonem typowo rolniczym o wspaniałych walorach przyrodniczych. Działa tu prężnie Gminny Ośrodek Kultury, ośrodek zdrowia, Bank Spółdzielczy.
70 procent gminy objęta jest obszarem krajobrazu chronionego. Duża ilość jezior, lasów, jak również czyste środowisko naturalne stwarza bardzo dobre warunki dla wypoczynku i turystyki. Istnieją tu możliwości organizowania spływów kajakowych, poczynając od jeziora Litygajno, poprzez rzekę Łażna - Struga, jezioro Łaśmiany, a kończąc na Ełku. W Świętajnie można wypożyczyć sprzęt pływacki, a także skorzystać z pola namiotowego. To region piękny, czysty i warty odwiedzenia.
Przez tę gminę przebiega szlak pieszo- rowerowy, zataczający krąg: od Świetajna poprzez Giże, Olecko, Jaśki, Dunajek do Świętajna. Godny polecenia jest też szlak kajakowy, ciągnący się przez jezioro Świętajno, rzekę Połomkę, rzekę Łaźną Strugę w kierunku Ełku. Gmina posiada wiele interesujących zabytków - parki dworskie w Rogowszczyźnie i w Cichem, pałac w Dunajku, dworek w Kijach, XVII-wieczny kościół w Cichem i w Świętajnie. Ponadto kurhan Jaćwingów z resztkami zamczyska w Dybowie.
Od kilku lat gmina wydatkuje znaczne sumy na poprawę ochrony środowiska. Założono oczyszczalnię ścieków w Świętajnie, kotłownię olejową w Szkole Podstawowej w Świętajnie, kanalizację Świętajna i Sulejek.