• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 0
PoorBest 

Urząd Gminy Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
tel: (0-87) 523-82-79, fax: (0-87) 523-82-79
www.bip.bazagmin.pl/kowale-oleckie/

ImageKowale Oleckie są gminą wiejską o powierzchni 251,5 km2, położoną we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 18 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 140,3 km2, a lasy 84,8 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,1%, w 2009 r. w Kowalach Oleckich mieszkało 5345 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 21 i było to prawie trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,2% to osoby w wieku
przedprodukcyjnym, 63,0% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 255 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 94,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (48) od przeciętnej w województwie (80).
Kowale Oleckie charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 18, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 52% ogółu bezrobotnych.
W Kowalach Oleckich funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 601 uczniów. Na koniec 2009 r.
populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1189, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 246, 7-12 lat 360 i 13-15 lat 217.
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.
Bazę mieszkaniową gminy Kowale Oleckie w 2009 r. tworzyło 1629 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 69,0 m2
(w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 48,5% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był
trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Kowale Oleckie w 2009 r. z wodociągu korzystało 70 osób, a z kanalizacji 34 osoby.  W gminie brak jest sieci gazowej.
Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/olecki/kowale_oleckie.pdf

Najbardziej charakterystycznym elementem gminnego krajobrazu są Wzgórza Szeskie z Szeską Górą (309 mn.p.m.). Od wschodu teren gminy pokrywa kompleks Puszczy Boreckiej, stanowiący 36% powierzchni gminy. W kompleksie Puszczy występują liczne jeziora. Urok ich podnosi kilka zalesionych wysp. Ponadto na obszarze gminy występują 3 rezerwaty przyrody : Cisowy Jar (10,7 ha florystyczny, stanowiska cisa), Wyspa Lipowa na jeziorze Szwałk Wielki (florystyczny 2,7 ha drzewostan lipy), Czerwony Dwór (372,6 ha krajobrazowy zespół wodno-leśny Puszczy Boreckiej). Szlak Mazur Garbatych wiodący z Ełku poprzez miejscowości gminne Czerwony Dwór, Jablonowo, Wężewo, Szeskie Wzgórze, aż do przejścia granicznego.

Do najcenniejszych atrakcji turystycznych zaliczyć należy zabytki gminne, a wśród nich zbudowany 1719 roku ewangelicki kościół w Szarejkach, po 1945 roku przejęty na potrzeby parafii rzymsko-katolickiej. [zdjęcia kościoła ] Zespoły dworsko-parkowe w Dorszach, Drozdowie, Staczach , Szwałku i Wężewie. Specyficznym obiektem jest cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kowalach 0leckich. W okolicy wytyczonych jest 8 tras rowerowych.