• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Geografia

Geografia Olecka.

Pomiar temperatury powietrza na stacji meteorologicznej wykonuje się według standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Odczytywane są wskazania z termometru umieszczonego w klatce meteorologicznej na wysokości 200 centymetrów nad gruntem, na wolnej przestrzeni, z dala od miejsc zabudowanych. Tylko wtedy zmierzoną temperaturę można uznać porównywalną. Dane tak mierzone są precyzyjne, punktowe i dotyczą konkretnego miejsca.

Read more...

Przeważająca część obszaru powiatu oleckiego leży w dorzeczu Wisły; jedynie Jarka poprzez Gołdapę i Węgorapę odprowadza swe wody do Pregoły. Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m. Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Image Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m nad jej korytem i zasila swymi wodami leżące na wysokości 156,8 m m n.p.m.

Read more...

Zima w krainie EGOJuż w czasach staropruskich wyprawy rycerzy krzyżowych  zależały od tego, czy pozamarzały jeziora, moczary i bagna, których zakuty w zbroję  konny rycerz nie był w stanie sforsować w porze letniej. Ta część Mazur znajduje się ponad 120 metrów nad poziomem morza. Przez to jest znaczny wpływ wiatrów od strony wschodniej i południowo-wschodniej, z Syberii i Rosji.

Read more...

Nazwy fizjograficzne w powiecie oleckim. W nawiasach zamieszczono nazwy niemieckie w kolejnych brzmieniach będących odzwierciedleniem procesu germanizacji. Apostolska Góra (Apostol Berg), pagórek, nad południowo- zachodnim brzegiem jeziora Szwałk Wielki. Barański Las (Baranner Wald, Barner Wald), las, obecnie po większej części wycięty, na wschód od wsi Barany. Bartkówko (Bartkowka Teich), jezioro, na północ od wsi Doliwy. Bialskie Łąki, Białe Jezioro (Bialla See, Billsteiner Seewiesen), łąki, dawniejsze jezioro (66,63 ha), między PGR Biała Olecka a wsią Judziki....

Read more...

ImageMięczaki reprezentowane są tu przez liczne gatunki ślimaków i małży. Wśród nich spotyka się gatunki autochtoniczne (pomrów polny — szkodnik ogrodów i pól, błotniarka moczarowa — żywiciel larw motylicy wątrobowej) oraz sztucznie wprowadzone do hodowli ślimaka winniczka, stanowiącego ważną pozycję...

Read more...

ImageCała niemal Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Z prowincji tej wyodrębniono — ze względu na jego specyfikę — dział północny, zamknięty od zachodu południkiem 21°, a na południowym wschodzie sięgający nieco poza 53 równoleżnik. Dział północny składa się z czterech..

Read more...

ImageGleby powiatu oleckiego cechuje — typowa dla rejonów pojeziernych — mozaikowatość, wynikająca z dużej zmienności skał glebotwórczych oraz bogatego urzeźbienia terenu. Utrudnia to jednolite zagospodarowanie gruntów ornych przy próbach wydzielenia większych pól i ogranicza możliwości uzyskania wysokiego poziomu plonowania. Podobne trudności powstają przy próbie dokonania...

Read more...

ImageTerytorium powiatu oleckiego leży ma olbrzymiej platformie wschodnioeuropejskiej, sięgającej na zachodzie aż po linię Działdowo - Mława - Iława. Platforma ta ukształtowała się w okresie prekambryjskim (tj. 3,0—1,5 mld lat temu), a strop jej krystalicznego i metamorficznego podłoża ma 'kształt garbu i opada jednocześnie...

Read more...

ImageKlimat Pojezierza Mazurskiego - ogólnie surowy - w rejonie Olecka i na wschód od niego nazwać można "polskim niżowym biegunem zimna". Promieniowanie słoneczne. Zróżnicowanie przestrzenne natężenia promieniowania słonecznego jest w Polsce znaczne i waha się od ponad 62,5 kcal/cm2 na rok...

 

Read more...

ImageTerytorium powiatu oleckiego należy w większości do Pojezierza Mazurskiego (Pojezierze Ełckie, Wyniesienia Oleckie i Wzgórza Szeskie) i Pojezierza Zachodnosuwalskiego (Wyniesienia Oleckie).

 

Read more...

Powiat olecki nie różni się znacznie charakterem rzeźby terenu od typowych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego.  Około 35,7% ogólnej powierzchni powiatu stanowią obszary położone poniżej 150 m n.p.m., 52,9% leży na wysokości od 150 do 200 m, a 11,4% — ponad 200 m. Różnica skrajnych...

Read more...