Olecka obwodnica - więcej informacji

23.05.2008

Przewidziana do budowy droga będzie docelowo biec zupełnie nowym śladem. Droga po wybudowaniu na analizowanym odcinku ma spełniać wymogi drogi klasy GP.
Opracowanie realizowane jest w oparciu o dane z koncepcji budowlanej wykonywanej przez Biuro Inżynierskie Damart ze Szczecina.
Droga nr 65 administrowana jest przez GDDKiA Oddział w Olsztynie. Budowa nowego odcinka drogi jest zadaniem, jakie GDDKiA Oddział w Olsztynie zamierza zrealizować w ramach planowanej modernizacji całej trasy drogi krajowej nr 65 na terenie administrowanym przez Oddział w Olsztynie. Wg informacji przekazanych przez projektantów zamierzenie inwestycyjne - obwodnica Olecka ma być realizowane w latach 2009-2010, oddanie nowego odcinka do eksploatacji ma nastąpić w roku 2011.

Cel inwestycji
Główne kierunki polityki społecznej wynikające z „Koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania kraju" (obwieszczenie Prezesa RM z dnia 26 lipca 2001 r, MP Nr 26 z 16 sierpnia 2001 r.) przewidują m.in. w sferze rozwoju transportu drogowego: „kreowanie sieci zrównoważonego systemu transportowego opartego o sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu".
Droga krajowa nr 65 pełni wiele funkcji. Łączy miasto Olecko z południowo-wschodnią częścią województwa, którego głównym ośrodkiem jest miasto Ełk oraz - dalej - ze wschodnią częścią kraju (kierunek Grajewo - Mońki - Białystok). Jest również drogą wykorzystywaną do podróży międzywojewódzkich w relacjach Gołdap - Olecko - Ełk - Białystok. Duże znaczenie ma na DK 65 także ruch turystyczny. Olecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Droga nr 65 prowadzi zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny - nie ma dla niej dziś ograniczonej dostępności. Realizacja obwodnicy Olecka na szlaku drogi krajowej nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Również odciążenie istniejącej drogi nr 65 na odcinku przebiegającym dziś przez miasto wpłynie na poprawę warunków ruchu w mieście.

Główne zadania projektowanej obwodnicy Olecka to:
1) przejęcie zewnętrznego i części wewnętrznego ruchu tranzytowego z obecnego układu komunikacyjnego ulic miasta;
2) polepszenie dostępności do obszarów przemysłowo-składowych miasta zlokalizowanych przede wszystkim w zachodniej i południowo zachodniej stronie miasta;
3) poprawa obsługi transportowej regionu i miasta. Dzisiaj niskie wiadukty pod linia kolejową są istotna przeszkodą w wywozie do odbiorców produkowanych w stoczniach jachtowych Delphia Yachts Kot coraz większych jachtów. Olecko jest miejscem, gdzie ma swoją siedzibę jeden z największych producentów jachtów w Polsce.

Realizacja obwodnicy Olecka na kierunku drogi krajowej Nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Również odciążenie istniejącej drogi nr 65 na odcinku przebiegającym przez miasto wpłynie na poprawę warunków ruchu w mieście.
Droga krajowa nr 65, aktualnie przebiegająca przez m. Olecko, umożliwia najkrótsze połączenie Ełku z przejściem granicznym Gołdap - Gusiew na granicy Polski z Rosją, z Obwodem Kaliningradzkim. Projektowana obwodnica usprawni tranzyt osobowy i towarowy do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Gołdapi, który dziś jest prowadzony przez zwartą zabudowę miasta Olecko. Celem inwestycji jest ponadto zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.


Docelowy stan projektowany mającego powstać odcinka DK
3.3.1 Założenia techniczne
¦ Klasa techniczna - GP
¦ Szybkość projektowa Vp - 80 km/h
¦ Prędkość miarodajna - 90 km/h
¦ Szerokość pobocza gruntowego -2x1,25 m
¦ przekrój 2+1: 1,75m +3,5m +2 m (rozdzielający) + 3,5m + 3,5m + 1,75m
¦ minimalny promień łuku poziomego - R = 800 m
¦ maksymalne pochylenie niwelety - 4 %
¦ minimalny promień łuku pionowego wypukłego - R = 8000 m
¦ minimalny promień łuku pionowego wklęsłego - R = 6000 m
¦ obciążenie nawierzchni -100kN/oś
¦ kategoria ruchu - KR4
¦ odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych, odprowadzenie poprzez ewentualne urządzenia podczyszczające do zbiorników naturalnych oraz cieków.
¦ powiązania z drogami bocznymi poprzez skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane z wydzielonymi lewoskrętami na jezdni głównej.
¦ na wszystkich projektowanych skrzyżowaniach przewiduje się budowę lokalnego oświetlenia.

Planowany zakres robót

- budowa drogi jednojezdniowej, mającej łącznie 3 pasy ruchu o zmieniającym się odcinkami przekroju 2+1, wraz z budową utwardzonych poboczy oraz poszerzeń na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań;
- rozbiórka pewnych fragmentów istniejącej drogi
- miejscowe sfrezowanie istniejącej warstwy asfaltu (w miejscach włączeń) i ułożenie nowej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej
- budowa dróg gospodarczych dwukierunkowych, dwupasowych wzdłuż projektowanej drogi jako dojazdy do obiektów budowlanych lub na pola;
- budowa przejść dla pieszych i ruchu rowerowego
- budowa wiaduktu nad linią PKP
- budowa skrzyżowań skanalizowanych na drodze głównej oraz na drogach bocznych;
- budowa zatok autobusowych;
- wymiana istniejących krawężników na nowe;
- budowa przepustów w miejscach skrzyżowania drogi z drobnymi ciekami wodnymi;
- budowa przejść i przełazów dla zwierząt;
- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną budową;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- budowa - o ile okażą się potrzebne - urządzeń oczyszczających ścieki z wód opadowych spływających z nawierzchni drogi;
- zdjęcie warstwy humusu w miejscu kładzenia nowego śladu (+ wykarczowanie zieleni w rejonach zadrzewień i krzewów)
 

W przyjętej koncepcji powiązanie obwodnicy Olecka z istniejącą siecią dróg przewiduje się poprzez realizację czterech następujących skrzyżowań skanalizowanych:

¦ na podłączeniu istniejącej drogi nr 65 do nowej obwodnicy w Sedrankach, z jednoczesnym podłączeniem do tego skrzyżowania drogi gminnej;
¦ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 Olecko - Giżycko;
¦ na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 40450 Olecko - Świętajno;
¦ na podłączeniu istniejącej drogi nr 65 do obwodnicy w Kukowie, z jednoczesnym podłączeniem do tego skrzyżowania drogi gminnej.
Przewiduje się zapewnienie w każdym przypadku dojazdu do działek odciętych od obsługi przez nową drogę, co będzie projektowane i jest sygnalizowane we wstępnych założeniach projektowych.
Na projektowanej obwodnicy Olecka przewidziano 4 bezkolizyjne przejazdy drogowe na przecięciach z drogami gminnymi. We wszystkich czterech przypadkach przewidziane jest poprowadzenie dróg gminnych górą, nad projektowaną obwodnicą, z realizacją wiaduktów w ciągach dróg gminnych. Oprócz w/w czterech przejazdów drogowych przewidziane zostały również 4 przejazdy gospodarcze, które zlokalizowane są:
¦ pod wspólnym wiaduktem nad linią kolejową PKP
¦ pod projektowaną estakadą w rejonie km 1+214
¦ pod projektowaną estakadą nad doliną łączącą Olecko z jez. Sedraneckim (ok. km 2+030). W dolinie tej przewidziane jest również poprowadzenie ścieżki dydaktycznej
¦ pod wspólnym wiaduktem z przewidzianą w planach zagospodarowania ścieżką rowerową po trasie dawnej, zdemontowanej linii kolejowej Olecko -Giżycko (rejon km 3+325 w obu wariantach).

Obiekty inżynierskie:
Estakady, obiekty cztero- i pięcioprzęsłowe długości ok. 96 i ok. 144 m wyniesione ok. 13-14 m nad poziom terenu, dla przekroczenia głębokich, zwartych dolin. Rozpiętości przęseł przyjęto w założeniach na 27-30m. Konstrukcje ustroju niosącego zaprojektowano z betonu sprężonego w dwóch wariantach: płytowa, wykonana na miejscu na rusztowaniu lub z belek prefabrykowanych. Wiadukt nad linią PKP Ełk - Gołdap oraz drogą gminną przewidywany jest jako dwuprzęsłowy o rozpiętości przęseł 27 m. Przęsła zbudowano z betonu sprężonego. Przewidziano wariant płytowy lub belkowy. Przyczółki zaprojektowano żelbetowe, masywne posadowione bezpośrednio.
Wiadukt w km 3+325 obwodnicy nad drogą dojazdową i ścieżką rowerową będzie jednoprzęsłową żelbetową ramownicą o rozpiętości 20 m wykonywaną na miejscu. Możliwe jest wykonanie ustroju niosącego z belek typu Kujan.
Wszystkie obiekty w ciągu nowej obwodnicy będą zaprojektowane na klasę A+Stanag.
Szerokość obiektów wynosi 13.2 m w tym jezdnia 7 m, opaski 2x1 m i chodniki 2x1.5m.
Przyczółki obiektów będą masywne, żelbetowe. Zgodnie z opinią geotechniczną, preferowane będzie posadowienie bezpośrednie.

Na projektowanej obwodnicy nie przewiduje się zlokalizowania obiektów obsługi ruchu. Według projektantów najkorzystniejsza lokalizacja tego typu obiektów to rejony skrzyżowań w Sedrankach i Kukowie.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi i zjazdów będą odprowadzane powierzchniowo oraz lokalnie do rowów przydrożnych i ewentualnie - nowej kanalizacji deszczowej. Nie ma potrzeby - co zostanie wykazane dalej stosowania urządzeń podczyszczających ścieki odprowadzane z nowej drogi.
Realizacja robót związanych z rozbudową drogi wiąże się z koniecznością przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Przebudowa urządzeń teletechnicznych:
• kanalizacja kablowa,
• kable ziemne,
• linie napowietrzne, Przebudowa urządzeń energetycznych:
• linie napowietrzne n/n 0,4 kV,
• linie napowietrzne s/n 15 kV,
• linie kablowe n/n 0,4 kV i s/n 15 kV Przebudowa sieci wodnych i gazowych:
• wodociągowych
• sieci gazowe. Przebudowa urządzeń melioracyjnych:
• przełożenie i oczyszczenie istniejących kanałów i rowów melioracyjnych,
• przebudowa rozciętych przez trasę DK 65 systemów melioracyjnych, w tym budowa przepustów w miejscach skrzyżowań.
Planowana inwestycja jest przykładem rozbudowy drogi krajowej w nowym pasie drogowym na większości projektowanego odcinka (ok. 97 % długości). Wykraczanie nowym śladem drogi DK 65 poza obecny korytarz wynika z chęci obejścia miasta obwodnicą oraz ze zwiększenia na drodze parametru prędkości projektowej i miarodajnej oraz budowy skrzyżowań umożliwiających mniej kolizyjne połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym. Parametry te narzucają konieczność zastosowania łagodniejszych promieni łuków i wielkości tych promieni i w dużej części powodują zmianę przebiegu drogi w stosunku do śladu obecnej jezdni na ciągu DK 65 w mieście.
Wszelkie działania projektowe mają na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze i dostosowanie jezdni do standardów obowiązujących na ciągu drogi krajowej o klasie GP. Budowa obwodnicy poprawić ma komfort życia mieszkańców Olecka odsuwając ślad drogi od zabudowy mieszkaniowej i wyprowadzając ruch przede wszystkim tranzytowy z miasta.
Bezpośrednią konsekwencją robót nie będzie znaczące, wynikające z przebudowy drogi, zwiększenie natężenia ruchu w tym rejonie. Należy przewidywać, że w związku z poprawą nawierzchni nowej drogi oraz uporządkowaniem problematyki ścieków deszczowych z nawierzchni w przebudowywanym rejonie, oddziaływania na środowisko nowego odcinka drogi 65 będą (przynajmniej w stosunku do niektórych komponentów środowiska) mniej odczuwalne. Potencjalne zmiany niekorzystne, na miarę dostępnych na tym etapie danych, ma przewidzieć niniejsze opracowanie - w rozdziałach poniżej.

 

 


Materiały opracowano na podstawie: www.pzd.olecko.pl  [Biuro Inżynierskie Damart ze Szczecina]


 

 

Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2008 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę