Bezpieczeństwo w mieście i gminie Olecko

08.03.2007

 Raport przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego br.
Dla każdego bezpieczeństwo kojarzy się ze spokojem, porządkiem oraz zdolnością kompetentnych organów do zorganizowania i szybkiego reagowania na wszelkie sygnały o zagrożeniach.

 Bezpieczeństwo w mieście i gminie Olecko to ważny dla wszystkich temat. Zauważamy na pewno nasilający się problem alkoholizmu, narkomanii, agresji, a co najistotniejsze coraz częściej występujący wśród młodych ludzi - uczniów. Wobec takiej sytuacji należy podjąć konkretne działania celem ograniczenia przestępczości na ulicach, w naszych domach, szkołach i zapewnienia spokojnego, produktywnie spędzonego czasu.


Poprawa jakości życia mieszkańców, troska o ich osobiste bezpieczeństwo i mienie, zmniejszenie zagrożenia przestępczością - to jedno z głównych zadań samorządu.
Wychodząc z tych przesłanek. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w nowej V kadencji Rady Miejskiej w Olecku postanowiła zająć się już na początku problemem bezpieczeństwa w mieście i gminie Olecko.
Temat bezpieczeństwa poruszany był na trzech kolejnych komisjach (16 stycznia, 8 lutego i 16 lutego 2007r.).
W pracach Komisji obok Radnych udział brali przedstawiciele następujących podmiotów:
- Powiatowej Komendy Policji w Olecku,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
- Centrum Medycznego - Zakładu Opieki Zdrowotnej „Olmedica" w Olecku,
- Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olecku,
- Lekarze rodzinni i przełożona pielęgniarek.
Wszystkie jednostki w ramach debaty nad tematem bezpieczeństwa dostarczyły i przedstawiły referaty ze swojej działalności na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w naszym mieście.
Celem prac Komisji i wyżej wymienionych podmiotów są odczuwalne dla społeczeństwa zmiany w obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane poprzez:
- zmniejszenie liczby zagrożeń i ograniczenie przestępczości;
- poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku;
- budowa więzi społecznych, kształtowanie wzorów współżycia społecznego oraz zwiększenie poszanowania przepisów, norm i zasad postępowania;
- ograniczanie i likwidowanie obszarów aktywności grup społecznych,
- kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa;
- zwrócenie uwagi na zapobieganie przestępstwom, bezpiecznego zachowania się, bezpiecznej zabawy i unikania wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących w życiu codzienny,
- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umacnianie wartości norm prawnych.

Wynikiem debaty Komisji nad tematem bezpieczeństwa są następujące wnioski, spostrzeżenia i uwagi:
1. Dotyczące współpracy z Policją i Urzędem Miejskim:
a) zbyt mała ilość patroli pieszych, zwłaszcza w godzinach wieczornych;
b) kontrola firm skupujących złom pod kątem pochodzenia skupowanych przedmiotów;
c) widoczne efekty akcji „zero tolerancji"
d) utworzenie bezpłatnego i anonimowego numeru telefonu alarmowego;
e) większe zwrócenie uwagi na problem narkotyków w mieście;
f) ponowić współpracę z taksówkarzami;
g) wszystkie przejścia dla pieszych powinny być pomalowane farbą fluorescencyjną;
h) rozważyć możliwość powołania Straży Miejskiej;
i) montaż „progów zwalniających";
j) zakup i instalacja fotoradaru;
k) lepsza współpraca dzielnicowych z mieszkańcami;
1) dalsze wspólne działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami;
m) podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców terenów wiejskich (spotkania z mieszkańcami, częstsze patrole, wizyty dzielnicowych u sołtysów;
n) rozważyć możliwość opracowania i przyjęcia do realizacji programu „Miasto Nocą":
• wprowadzenie w ciągu roku szkolnego „godziny bezpieczeństwa";
• określenie miejsc zagrożonych, ciemnych, osłoniętych, będących punktami grupowania się marginesu społecznegolub spotkań grup młodzieży;
• instalowanie dodatkowego oświetlenia;
• kontrola służb patrolowych tras komunikacyjnych, miejsc zagrożonych;
• zainstalowanie monitoringu w mieście i szkołach;
• wprowadzić zakaz przebywania młodzieży poniżej 18 roku życia w dyskotekach, gdzie sprzedawany jest alkohol;
• powiązać wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu z posiadaniem przez właścicieli sklepów, pubów i dyskotek monitoringu w swoich lokalach.

2. SANEPID:
a) brak danych o ilości chorych na HIY/AIDS;
b) w dalszym ciągu organizować (dofinansowywać) szczepienia ochronne dzieci;
c) lekcje chemii w gimnazjach prowadzone są bez używa nia odczynników chemicznych;
d) brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach:
• Judziki,
• Babki Oleckie,
• Kijewo;

e) brak ciepłej wody w łazienkach w SP nr 1 i Gimnazjum nr 2;
f) przekraczane normy hałasu i zapylenia w największych zakładach pracy o charakterze drzewnym;
g) likwidacja zagrożeń ze strony bezpańskich zwierząt:
• okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
• oznakowanie zwierząt domowych (psów),
• docelowe utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. SŁUŻBA ZDROWIA:
a) doprowadzić do całodobowego dyżuru zespołu wypadkowego (obecnie funkcjonuje w godzinach 7.00 - 19.00;
b) lekarz medycyny pracy ma do czynienia z zakładami pracy, w których wykonuje badania profilaktyczne i wów
czas opłacane one są przez zakład pracy. Poszerzyć współpracę z lekarzami rodzinnymi w tym zakresie;
c) kierując do szpitala lekarze rodzinni do skierowania dołączają wyniki niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z
rozpoznanym schorzeniem;
d) małe limity, a tym samym długie (4 miesiące) oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty;
e) zapewnić pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji z NFZ, a zwłaszcza o lekarzach specjalistach;
f) wszystkie samorządy z powiatu wraz z lekarzami powinny podjąć rezolucję w sprawie złej sytuacji w służbie zdrowia
i skierować ją do ministra zdrowia oraz komisji sejmowej i senackiej;
g) g) przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej stworzyć programy profilaktyczne zapobiegające i zwalczające skutki palenia papierosów, wad postawy u dzieci i chorobom jelita grubego;
h) dostosowanie przychodni w Olecku do wymogów Unii Europejskiej.
4. STRAŻ POŻARNA:
a) należy zintensyfikować szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia doskonalące w JRG oraz OSP. Pozwoli to na skuteczniejsze działania szczególnie w nowych i trudnych dziedzinach jak ratownictwo medyczne, techniczne czy chemiczno - ekologiczne. Ponadto fachowa pomoc dotrze do poszkodowanych z chwilą pojawienia się pierwszego zastępu ratowniczego niezależnie czy będzie to jednostka ochotnicza czy PSP;
b) należy wyposażyć ratowników w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy i ochrony indywidualnej, od tego bowiem
zależy poziom i skuteczność działań. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji gdy w podziale bojowym są niewielkie obsady
osobowe strażaków ratowników. Zdarza się obecnie, że z powodu awarii samochodu strażacy nie są w stanie dojechać do
miejsca zdarzenia;
c) kolejnym zagadnieniem mającym na celu poprawę sprawności działania służb ratowniczych powinno być tworzenie Powiatowego Centrum Ratowniczego, będącego zintegrowanym punktem przyjmowania i selekcji zgłoszeń o sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Na dzień dzisiejszy Komenda Powiatowa PSP w Olecku ma zaadaptowane pomieszczenia. Realizacja tego zamierzenia będzie możliwa w drugim półroczu br.;
d) budowa strażnicy OSP Gąski
e) szkolenie ratowników przed medycznych spośród strażaków OSP.
PODSUMOWANIE
Wzrost zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami rodzi konieczność wzmożenia działań profilaktycznych. Program działań mający na celu zmniejszenie zagrożenia przestępczością na terenie miasta i gminy jest płaszczyzną budowy kompleksowego systemu zapobiegania przestępczości. Włączenie się instytucji samorządowych oraz różnych podmiotów (przede wszystkim tych, które dzisiaj wymieniłem) w zapobieganie przestępczości i korzystanie w tym zakresie ze społecznych inicjatyw - to optymalny kierunek działań, mający na celu eliminację okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw, a co za tym idzie, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Wobec powyższego uważamy, że należy stworzyć i przede wszystkim realizować nowy program „Olecko - Bezpieczne Miasto". Będzie to jednym z głównych zadań Komisji w tej kadencji.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji oraz pracownikowi Urzędu - Wacławowi Sapieha za pomoc w przygotowaniu tego materiału.

Przewodniczący Komisji Jarosław Bagieński
Olecko, dn. 23.02.2007r.

 

 Tygodnik Olecki (9/478)

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 08 marca 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę