Rail Baltika przez Olecko

 10.12.2007
Zgodnie z ostatnimi planami Rail Baltika przebiegać będzie przez Warszawę - Białystok - Ełk - Olecko - Suwałki i dalej do granicy państwa. .
Kolejowa trasa Rail Baltika w województwie podlaskim będzie o ponad 30 km dłuższa niż pierwotnie zakładano. Będzie tak ze względu Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze na cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 w okolicy Augustowa. . Decyzja o zmianie przebiegu Rail Baltiki jest sporym zaskoczeniem, ale wskazuje na to, że polskie władze nie chcą wchodzić w kolejny sądowy spór z Brukselą. Jak informuje dyrektor do spraw technicznych PKP zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku - - Mirosław Michalkiewicz, w pierwszym etapie do 2013 roku trasa będzie zmodernizowana tak aby pociągi mogły jeździć z prędkością 160 km na godzinę.
Ekspert Centrum imienia Adama Smitha - Zbigniew Sulewski przekonuje, że rezygnując z przebiegu Rail Baltiki przez Augustów Polska wcale nie unika problemu ochrony przyrody w przyszłości. Może się okazać, że tereny wokół Ełku i Olecka są równie cenne przyrodniczo jak dolina Rospudy i inwestycja może byc wstrzymana podobnie jak obwodnica Augustowa.
Już w przyszłym roku, dzięki modernizacji odcinka Warszawa - Tłuszcz podróż z Białegostoku do stolicy trwać będzie niespełna 2 godziny. Budowę kolejowej trasy Rail Baltika w 75 procentach pokryje Unia Europejska.

Źródło: Wrota Podlasia


Projekt Rail Baltica

Linia kolejowa E75 Warszawa - Białystok - Sokółka - Augustów - Trakiszki - granica z Litwą jest linią o priorytetowym znaczeniu, stanowiącą część Korytarza I wchodzącego w skład sieci TEN-T. Linia E 75 w okolicach Warszawy łączy się z korytarzami II i VI.
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Korytarz I, nazywany w części kolejowej korytarzem „Rail Baltica", łączący Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinem oraz Helsinkami, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ stanowi jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.
Polski odcinek linii E 75 z Warszawy do granicy z Litwą ma długość 341 km, w tym 172 km linii dwutorowej i 169 km linii jednotorowej. Linia jest zelektryfikowana na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka (213 km) a od Sokółki do granicy polsko - litewskiej wykorzystywana jest trakcja spalinowa.
Linia znajduje się obecnie w nie najlepszym stanie technicznym, co zmusza PKP PLK S.A. do wprowadzania licznych ograniczeń prędkości pociągów. Obecne prędkości rozkładowe kursowania pociągów wynoszą :

- na odcinku Warszawa - Wołomin - 50/100 km/h
- na odcinku Wołomin - Tłuszcz 60/100 km/h
- na odcinku Tłuszcz - Łapy 120 km/h
- na odcinku Łapy - Białystok - 100 km/h
- na odcinku Białystok - Sokółka - 80 km/h
- na odcinku Sokółka - Suwałki - 80/90 km/h
- na odcinku Suwałki - Trakiszki - granica Państwa - 60/40 km/h.

Na odcinku z Białegostoku do Suwałk linia E 75 przecina wyjątkowo wrażliwe ekologicznie tereny Puszczy Knyszyńskiej, Doliny Biebrzy i Puszczy Augustowskiej. W wielu miejscach linia brzegowa jezior dochodzi prawie do samej linii kolejowej po obu jej stronach. Położenie to stwarza dla PKP PLK S.A. nie tylko określone problemy natury technicznej podczas realizacji robót, które wpłyną niewątpliwie na podniesienie kosztów modernizacji linii kolejowej, ale oznacza przede wszystkim pewne protesty ekologów (podobnie jak w przypadku planowanej budowy obwodnicy Augustowa). W związku z powyższym od dłuższego już czasu zastanawiano się w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłaby zmiana przebiegu korytarza Rail Baltica na odcinku Białystok - Suwałki, to znaczy poprowadzenie go przez Ełk - Olecko zamiast przez Sokółkę - Augustów. Linia przez Ełk jest wprawdzie także linią jednotorową, i do tego dłuższą o 33 km od linii przez Sokółkę - Augustów, ale za jej wyborem przemawiały następujące argumenty:
linia przez Ełk przebiega w zdecydowanie mniejszym stopniu przez obszary wrażliwe ekologicznie w porównaniu z wariantem przebiegu linii przez Augustów;
linia Białystok - Ełk (103 km) jest już zelektryfikowana, co stanowi znacznie dłuższy odcinek niż Białystok - Sokółka (41 km), a ponadto istniejące torowisko umożliwia pobudowanie drugiego toru;
linia przez Ełk przebiega w większości przez tereny będące własnością Skarbu Państwa, co znacznie ułatwiłoby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ewentualny wykup ziemi;
na odcinku Białystok - Ełk - Suwałki położone są liczne ośrodki miejskie (Grajewo, Ełk, Olecko) i należy oczekiwać, że po modernizacji linii ruch pasażerski będzie większy niż na odcinku Białystok - Sokółka - Augustów - Suwałki;
modernizacja linii Białystok - Ełk przyczyniłaby się do lepszego skomunikowania Białegostoku z portami w Gdańsku i Gdyni, Olsztynem i Mazurami, Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Linia przez Sokółkę - Augustów łączy Białystok praktycznie tylko z Litwą.
W 2006 r. w ramach „okrojonego" projektu FS nr 2002/PL/16/P/PA/008 PKP PLK S.A. zawarła umowę z konsorcjum firm niemieckich DE - Consułt / SchtiBler - Plan, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla odcinka Warszawa - Białystok - Sokółka, która będzie gotowa do 31 października 2007 r. Prędkość pociągów pasażerskich na tym odcinku będzie wynosić co najmniej 160 km/h.

 

 

W dniu 9 marca 2007 r. odbyło się w Wilnie spotkanie Ministrów Transportu Polski i Litwy w sprawie korytarza Rail Baltica w trakcie, którego obaj Ministrowie podpisali Memorandum of Understanding, w którym:
przyjęto odcinek Suwałki - Mariampol za odcinek graniczny pomiędzy Polską a Litwą;
uzgodniono, że punkt przecięcia granicy polsko-litewskiej przez korytarz Rail Baltica zlokalizowany będzie w odległości 1,45 m w kierunku płd-wsch od punktu przecięcia istniejącej jednotorowej linii kolejowej Trakiszki - Mackava z granicą państwową;
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze ustalono punkt przecięcia granicy polsko-litewskiej przez korytarz Rail Baltica), który będzie wykorzystany przy pracach projektowych dotyczących modernizacji odcinka granicznego.
Jak wynika z raportu COWI Litwa zamierza wybudować na odcinku Kowno - granica z Polską nową linię kolejową (tor europejski - 1435 mm), po której pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h. Rząd Litewski podjął już stosowną decyzję w tej sprawie. Litwa złożyła już także wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania z funduszu TEN-T dokumentacji projektowej dla odcinka Mariampol - granica z Polską.
Minister Transportu Rzeczpospolitej Polski w dniu 30 marca 2007 roku podjął decyzję o przyjęciu przez Polskę nowego przebiegu korytarza Rail Baltica na odcinku Białystok - granica państwa tj. Ełk- Olecko- Suwałki- Trakiszki. Zakłada się, że w wyniku planowanej modernizacji linii Białystok - Ełk - Olecko - Suwałki - granica państwa z Litwą zostaną dostosowane, co najmniej do standardów umowy AGC/AGAT tj. do kursowania pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, pociągów towarowych z prędkością 120km/h. Standard modernizacji odcinka Białystok - granica państwa określi studium wykonalności.
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Ponieważ stronie litewskiej zależało na pilnym uzgodnieniu z Polską parametrów technicznych odcinka granicznego (dla potrzeb opracowania wniosku do Funduszu TEN-T), co Minister Transportu Litwy potwierdził w dniu 14 czerwca br. w trakcie spotkania z Ministrem Polaczkiem w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały w dniu 05 lipca br. w siedzibie spółki w Warszawie pierwsze spotkanie grupy roboczej ekspertów obu kolei.

Strona polska, będąc w dość trudnej sytuacji (brak studiów wykonalności dla odcinka Białystok - granica z Litwą), uzgodniła ze stroną litewską następujące parametry techniczne dla odcinka granicznego Suwałki - Mariampol:

geometria odcinka - 200 km/h;
prześwit torów - 1435 mm;
główne parametry techniczne będą zdefiniowane zgodnie z umowami AGC/AGTC i technicznymi standardami interoperacyjności;
projektowana szybkość pociągów: 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych;
odcinek graniczny zostanie zelektryfikowany;
system sygnalizacji ERTMS/ETCS - poziom 2 oraz GSM-R zostanie wdrożony w przyszłości w ostatnim etapie modernizacji odcinka granicznego;
system telekomunikacji zdefiniowano jako SDH z pętlą;
po obu stronach linii kolejowej zostanie zabudowany kabel światłowodowy oraz kabel miedziany dla potrzeb sygnalizacyjnych.
W trakcie rozmów strona polska poinformowała, że rozważana jest obecnie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koncepcja zasilenia odcinka granicznego Suwałki - Trakiszki - granica z Litwą prądem zmiennym 25 kV (tytułem eksperymentu - po raz pierwszy w Polsce ). Strona litewska oświadczyła przy tym, że nie jest w żadnym wypadku zainteresowana wdrażaniem zasilania prądem stałym na własnym terytorium. Uzgodniono ponadto, że konieczna dla prac projektowych współrzędna „Z" - wysokość punktu przecięcia granicy polsko - litewskiej przez linię Rail Baltica zostanie ustalona wspólnie przez grupę projektantów polskich i litewskich.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2007 roku ogłosi przetarg i zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Suwałki - granica z Litwą. Wykonanie powyższej dokumentacji zamierzamy sfinansować z pomocy technicznej Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Wykonawca projektu budowlanego zostanie zobowiązany do opracowania w pierwszej kolejności „mini” studium wykonalności dla polskiej części odcinka granicznego, w którym rozpatrzy:

opcję modernizacyjną odcinka dla prędkości: 120 km/h, 160 km/h i 200 km/h;
koncepcję budowy nowej linii, zamiast modernizacji linii dotychczasowej i dokona jej wytrasowania;
oszacuje koszty poszczególnych opcji modernizacyjnych.
Po wybraniu przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określonych opcji modernizacji projektant przystąpiłby do opracowania projektu budowlanego.
Zakładamy, że w trakcie wykonywania powyższych zadań polski projektant współpracowałby na bieżąco zarówno z projektantem litewskim opracowującym projekt budowlany dla odcinka Mariamplo - granica z Polską, jak i z przedstawicielami grupy roboczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Koleje Litewskie.
 

Opracował:
Wojciech Bakiera – Kierownik Kontraktu,
Kazimierz Peryt
Zespół Rzecznika Prasowego
Oddział Regionalny Warszawa
Tel. (022) 47 33 226http://www.plk.warszawa.pl/inwestycje/projekt-rail-baltica.html


 

Ostatnia aktualizacja: 05 marca 2008 w@m