Absolutorium uchwalone.

28.03.2006

Radni miejscy byli jednomyślni głosując za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005r. Słowo dziękuję z ust nieskorego do pochwał z-cy przewodniczącego rady miejskiej było najlepszym podsumowaniem wykonanej pracy.

I. Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 41.339.137 zł,
czyli w 101%.
W dochodach ogółem dochody własne stanowiły 40%, subwencja 32%, środki z Unii Europejskiej 9% i dotacje z budżetu państwa 19% .

Na uzyskane w wysokości 3.694.069 zł środki z Unii Europejskiej składają się:
a) środki przedakcesyjne z Phare w wysokości 1.343.406zł,
b) środki z Sapard-u, jako refundacja poniesionych wydatków w 2004 roku, to kwota 806.516 zł
c) środki z funduszy strukturalnych w wysokości 1.544.147 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2005 roku zostały wykonane w wysokości 42.759.075 zł, to znaczy w 98,9%.

Wydatki bieżące wykonano w 98,8% a wydatki majątkowe w 99,3% i w strukturze wydatków ogółem stanowią 21,8% .

1) Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
a) utrzymanie oświaty – 48%;
b) pomoc społeczną – 29%;
c) drogi, chodniki – 2%;
d) ochronę zdrowia – 1%;
e) administrację publiczną – 9%;
f) odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenie – 1,7%;
g) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3%;
h) gospodarkę komunalną – 4%,
i) kulturę fizyczną i sport – 2%.

2) Wydatki majątkowe poniesione są w wysokości 9.303.597 zł a struktura ich przeznaczenia przedstawia się następująco:
a) Na budowę wodociągów i kanalizacji - 44,4% poniesionych wydatków majątkowych,
b) Budowę, modernizację i dofinansowanie dróg, ulic i chodników - 12,7%;
c) Gospodarkę mieszkaniową w tym dofinansowanie budowy budynku w ramach TBS - 6,8%,
d) Zakup karetki pogotowia - 1,4%,
e) Rozbudowę budynku ŚDS oraz zakup samochodu na potrzeby niepełnosprawnych- 4,2%,
f) Inwestycje komunalne oraz wniesienie udziału gminy do spółki PGK - 16,5%,
g) Budowę jednostki OSP - 3%,
h) Budowę i zakup wyposażenia do obiektów oświatowych - 1%
i) Budowę i przebudowę obiektów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych - 5,1%
j) Nadbudowę budynku urzędu i zakup sprzętu informatycznego - 4%.
k) Pozostałe mniejsze wydatki 0,9%


 

 

 

 


Inwestycje wykonano:
a) ze środków własnych w 14%,
b) z funduszy celowych w 5%,
c) z budżetu państwa i j.s.t. w 5%,
d) ze środków Unii Europejskiej w 30%,
e) z kredytów w 28%,
f) z preferencyjnych pożyczek w 18%.

W wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji w 2005 roku w Urzędzie Miejskim powstały środki trwałe na wartość 7.095.390 zł powiększając majątek gminy a także majątek spółek gminnych.

W 2005 roku wydatki majątkowe stanowią 21,8% wydatków ogółem i są wyższe o 42,5% w stosunku do 2004r.

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca miasta i gminy wynoszą 435 zł, natomiast w 2004r. 249 zł, w 2003r. – 192 zł, w 2002r. 179 zł.

Otrzymane środki z Unii Europejskiej na 1 mieszkańca wynoszą 173 zł.

Oprócz inwestycji wydatkowano 934.107 zł na remonty w placówkach oświatowych, w tym:
• termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
• remont budynku Zespołu Szkół w Babkach Oleckich,
• remont budynku Zespołu Szkół w Judzikach,
• remont budynku Gimnazjum Nr 2 w Olecku,
• remont sal, ław kominowych i wymiana okien w Przedszkolu.

W wyniku wykonanych remontów i prowadzonych inwestycji majątek gminy odzyskuje swój wygląd i wartość, powstają obiekty służące czynnemu wypoczynkowi w tym amatorom pieszych i rowerowych wycieczek. Przywracane są walory obiektów zabytkowych a poprzez zagospodarowanie terenów nieurządzonych poprawia się estetyka miasta.
Dzięki dofinansowaniu naszych gminnych spółek w Olecku wybudowano budynek mieszkalny i zamieszkało w nim 24 rodziny.
Wniesienie udziału jako dofinansowanie zakupu samochodu wieloczynnościowego do utrzymania czystości dróg wpłynęło na poprawę kondycji finansowej Spółki PGK.
W dalszym ciągu ważnym działaniem jest wodociągowanie wsi aby umożliwić wszystkim mieszkańcom gminy lepsze warunki do rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że następne inwestycje muszą być skierowane na poprawę stanu dróg.

W 2005 roku na zadania własne gminy a głównie na promocję gminy pozyskano z własnej inicjatywy w ramach dobrej współpracy z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami środki w wysokości 448.280 zł oraz nagrody rzeczowe, w tym:

1) na „Przystanek Olecko” – 61.800 zł,
2) na realizację programu telewizyjnego „Kawa czy herbata” 49.480 zł
3) na realizację programu telewizyjnego „ Lato z jedynką” 12.000 zł,
4) na zakup karetki pogotowia 60.000 zł
5) na V Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet – 65.000 zł,
6) na Olecki Maraton Pływacki główną nagrodę ufundowała firma DELPHIA YACHTS.
7) od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach refundację wydatków w wysokości 200.000 zł poniesionych na budowę wodociągu i kanalizacji do Imionek.

Wykorzystano wszystkie możliwości aby pozyskać środki zewnętrzne głównie z Unii Europejskiej, które w dochodach stanowią 9% a finansowaniu inwestycji ogółem 30%. Są to bezzwrotne środki na finansowanie inwestycji jeżeli wykonanie ich zgodne jest z wymogami Unii Europejskiej.


Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę