Wykonanie budżetu Powiatu w Olecku za 2005r.

07.04.2006

W dniu 7 marca 2006r. Zarząd Powiatu w Olecku przyjął uchwałę nr 214/2006 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za rok 2005 oraz uchwały: nr 215/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach za 2005r. i nr 216/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji.
Sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji
rządowej zleconych powiatowi ustawowo zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
W dniu 13 marca 2006r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie: Andrzej K. Kamiński, Andrzej Wojczulewicz, i Ilona E. Gajewska opierając się na wypracowanej opinii z dnia 13 marca 2006r. w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Powiatu oraz wykonaniu budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. i działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek
Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
W dalszej kolejności sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. było przedmiotem obrad Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2006r. Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleckiego.

Poniżej skrócona informacja nt. wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r.
Budżet Powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 28.12.2004r. wynosił:
- dochody 28.071.530 zł
- wydatki 28.039.792 zł
- deficyt budżetu 31.738 zł.

W ciągu roku planowane dochody i wydatki wielokrotnie ulegały zmianom i po zmianach wyniosły:

Plan po zmianach

                                    wykonanie % planu
- dochody 30.327.932 zł     30.447.140 zł 100,39
- wydatki 32.061.849 zł       32.043.507 zł 99,94
- deficyt budżetowy 1.733.917 zł  1.596.367 zł 92,07 

 

Na wysokość deficytu budżetowego w kwocie 1.596.363 zł Zarząd Powiatu nie miał wpływu, ponieważ było to wynikiem nie otrzymanych środków z pożyczki na prefinansowanie dróg w ramach realizowanych programów ZPORR w wysokości 1.887.123 zł i dotacje z budżetu państwa na w/w zadania w wysokości
251.617 zł. Ogólna wartość sfinansowana pożyczką i własnymi środkami wynosi 2.138.740 zł. Reasumując
powyższe, na koniec okresu wystąpiłaby nadwyżka budżetowa w wysokości 542.377 zł.

Plan dochodów zrealizowano w 100,39%, w tym własne w 102,52%; Plan wydatków zrealizowano w 99,94%, w tym: wydatki bieżące w 99,94%, majątkowe w 99,96%;
Deficyt budżetowy – niższy od planowanego o 137.550 zł.

Dochody własne zostały zrealizowane w pełni, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wyższe od planowanych o 59.910 zł. Ponadto nie otrzymano pełnych kwot dotacji:
- na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dotyczącej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego (501 zł),
- na wyposażenie szpitala oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową dla „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa (2.554 zł).
Wykonanie wydatków jest mniejsze w stosunku do planu o 18.342 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2005r. wg tytułów dłużnych (zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, tj. bez
zobowiązań bieżących jednostek budżetowych) wynosił 11.164.423 zł, w tym kredyty bankowe
i pożyczki długoterminowe 11.164.423 zł.
Procentowy udział zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2005 wynosi 36,67% (w roku 2003 wynosił 40, 32%, w roku 2004 wynosił 40,1% ).

Według opinii Izby Obrachunkowej łączna kwota długu na koniec 2005r. bez kredytów i pożyczek
zaciągniętych w związku ze środkami funduszy strukturalnych (nie otrzymane środki na prefinansowanie
zadań drogowych) wynosi 9.277.300 zł, co stanowi 30,47% dochodów wykonanych.

Sp. U. Sawicka
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę