STYPENDIA ZPORR na rok szkolny 2005/2006.

1.09.2005

Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Olecku ogłaszarekrutację wniosków na stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, finansowanych ze środków Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne w powiecie oleckim„ oraz „Pomoc stypendialna Powiatu Oleckiego studentom z obszarów zmarginalizowanych.”

Wnioski o przyznanie stypendiów dla UCZNIÓW wraz z potrzebnymi załącznikami będzie można pobrać bezpośrednio z kancelarii szkół lub ze strony internetowej www.powiat.olecko.pl  w zakładce STYPENDIA ZPORR na rok szkolny 2005/2006.
Nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 
i studentów z terenów zmarginalizowanych trwać będzie od 12 do 30 września 2005 r. 
Wartość stypendium dla ucznia - 140 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.
Wartość stypendium dla studentów – 200 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy
Wnioski na stypendia dla STUDENTÓW będzie można pobrać z siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 12 lub strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku www.powiat.olecko.pl 

Przyjmowane będą tylko i wyłącznie komplety dokumentów, składające się z:

1. Wniosku o stypendium, załącznik Nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium,
2. Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2004, wynikających 
z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003r,
Nr 228, poz.2255 z póź. zm.), dochód na 1 członka w rodzinie nie może przekraczać 
504 PLN, a w przypadku osób niepełnosprawnych 583 PLN.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za ubiegły rok wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, lub zaświadczenie 
z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
4. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o stałym zameldowaniu ucznia /studenta.
5. W przypadku studentów zaświadczenie z uczelni potwierdzające że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem z dodatkową informacją czy powtarzała lub nie powtarzała roku akademickiego oraz czy pobierała w ub. roku stypendium.

 

Ponadto informuję, że ze względu na dużą ilość złożonych wniosków 
o stypendium, w ubiegłym roku szkolnym i akademickim stypendium 
z Działania 2.2 przyznano: 350 uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzących 
z terenów wiejskich, na złożonych 363 wnioski - których dochód na 1 osobę 
w rodzinie nie przekraczał 490 PLN. Natomiast stypendium studenckie przyznano 
51 osobom, na 378 złożonych wniosków których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczał 188 zł. Priorytetowo tak jak w ubiegłym roku traktowane będą wnioski uczniów/studentów o najniższym poziomie dochodu na 1 członka w rodzinie. Pozwoli to na ukierunkowanie wsparcia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Uwaga ! Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku w zakładce STYPENDIA ZPORR znajdują się objaśnienia do wniosku o stypendia dla uczniów i studentów.

www.powiat.olecko.pl 

 

Starosta Olecki

Stanisław Lucjan Ramotowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę