LIDER w EGO

25.08.2005

 Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana otrzymała dofinansowanie z funduszy strukturalnych o wartości 68 500 zł na realizację projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich na obszarach atrakcyjnych turystycznie w EGO (Ełk, Gołdap i Olecko). Dnia 4 sierpnia 2005 r. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany przez Adama Jana Puzę – Przewodniczącego oraz Stanisława Ramotowskiego – Wiceprzewodniczącego przy kontrasygnacie Skarbnika – Krzysztofa Wilocha podpisał w tej sprawie umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. 
Projekt będzie realizowany w Subregionie EGO (powiat ełcki, gołdapski oraz olecki) na obszarach wiejskich w gminach: Prostki, Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki, Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki. 
Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w proces tworzenia i realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, utworzenie Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w EGO, promowanie EGO.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania : 
- Opracowanie analizy stanu gospodarki, diagnozy zasobów ludzkich, lokalnych rynków towarów, usług, pracy i kapitału, sytuacji demograficzno – zawodowej obszarów wiejskich w EGO,
- Szkolenia lokalnych liderów reprezentujących m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców z EGO w zakresie opracowywania strategii, przygotowania koncepcji rozwoju i tworzenia partnerstw publiczno – prywatnych,
- Opracowanie dokumentu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich EGO,
- Szkolenie Lokalnej Grupy Działania oraz utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w EGO.

 

www.ego.mazury.pl

 

 

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej zamieszkującej obszary wiejskie w EGO, reprezentantów różnych środowisk m.in. do organizacji pozarządowych, samorządów 
i organizacji samorządowych, szkół oraz przedsiębiorców, którzy mogą przyczynić się do aktywizacji społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich objętych tym projektem. Przewiduje się, że w projekcie wezmą udział samorządy z terenu EGO, 300 sołectw, 50 firm i 50 organizacji pozarządowych.
Założenia i cele przyjęte w projekcie są zgodne ze strategiami gmin przystępujących do projektu, Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Subregionu EGO, a także Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Realizacja projektu w znaczny sposób przyczyni się do aktywizacji i mobilizacji społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju obszaru EGO, a także ma szansę stać się jednym z głównych elementów promocji obszarów wiejskich w EGO w zakresie działań społeczno – gospodarczych, kulturowo – turystycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 


Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.7. „ Pilotażowy Program Leader+”.. Będzie on realizowany przez Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” pod nadzorem FAPA – Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Osoby do kontaktu:
Adam Jan Puza
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
tel. 087 621 83 53, e – mail: adam@puza.pl 

Renata Samełko
Starostwo Powiatowe w Ełku
tel. 087 621 83 16 
e – mail: renata_samelko@powiat.elk.pl 

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę