Mieszkajmy piękniej

18.03.2004

 Po raz piąty burmistrz Olecka ogłasza konkurs na najładniejszą posesję pt.: “Mieszkajmy piękniej”.

Do 25 kwietnia br. zgłoszenia posesji można dokonać w Urzędzie Miejskim w Olecku
w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu. Podsumowanie konkursu nastąpi do 8 sierpnia 2004.
Komisja konkursowa dwukrotnie dokona oględzin ogrodów, terenów zielonych, balkonów i tarasów zgłoszonych do konkursu, oceniając je wg kryteriów określonych w regulaminie.
O terminach oględzin zainteresowani będą powiadomieni pisemnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Regulamin konkursu “Mieszkajmy piękniej pod patronatem Burmistrza Olecka

I. Konkursem objęte są:
1. Tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2. Ogrody przydomowe oraz zieleń przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
3. Tereny zielone wokół obiektów użyteczności publicznej.
4. Balkony i tarasy.

II. Kryteria kwalifikowania obiektów do udziału w konkursie
1. Lokalizacja terenu w granicach administracyjnych miasta i gminy Olecko.
2. Formalne zgłoszenie na karcie zgłoszenia w terminie do 16 kwietnia 2004r.
3. Komisja oceni również balkony i posesje niezgłoszone, a wyróżniające się sposobem
zagospodarowania.

III. Kryteria oceny terenów w poszczególnych kategoriach
1. Wkomponowanie terenu zielonego w otaczającą zabudowę.
2. Kondycja zieleni.
3. Wrażenie ogólne.
4. Różnorodność i kompozycja kwiatów i zieleni.

IV. Skala ocen
Skala ocen wynosi od 1 do 5 punktów dla poszczególnych kryteriów.

V. Nagrody
1. Ustala się łączną wartość wszystkich nagród w kwocie 6 000 złotych.
2. Ilość nagród ustali komisja konkursowa, pozostali laureaci otrzymają okolicznościowe dyplomy Burmistrza Olecka.

VI. Skład komisji konkursowej
W skład komisji konkursowej wchodzą:
Rada Miejska - 3 osoby
Wydział GKO - 1 osoba

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

VII. Ustalenia końcowe regulaminu
1. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w procesie tworzenia i 
utrzymania ocenianego obiektu.
2. Wygrywający będzie miał możliwość wyboru nagrody rzeczowej na wysokość przyznanej 
nagrody pieniężnej.
3. Wszystkie sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja komkursowa.

Kalendarium konkursu .

1.Do 16 kwietnia 2004 roku - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu
2.Do 23 kwietnia 2004 roku - ogłoszenie listy zgłoszonych do konkursu
3.Do 23 lipca 2004 roku - ocena merytoryczna zgłoszonych obiektów
4. 30 lipca 2004 roku - ogłoszenie wyników wręczenie dyplomów i nagród

Ewentualne zmiany terminów zostaną podane w lokalnych środkach masowego przekazu.

Alicja Mieszuk UM Olecko

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę