Lustracja w Spółdzielni Mieszkaniowej

03.03.2004

 Wnioski pokontrolne dotyczące przeprowadzonej przez lustratora Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku kontroli w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

Wnioski te zostały przedstawione na ostatnim zebraniu przedstawicieli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Leszka Gałczyka.
1. W planach pracy Rady Nadzorczej uwzględnić wszystkie zadania wynikające ze Statutu i Prawa Spółdzielczego.
2. Dokonać nowelizacji bądź opracować nowe regulaminy, a w szczególności:
- regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego,
- regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali,
- regulamin rozliczania kosztów gospodarki ciepłowniczej.
3. Przy uchwalaniu planu kosztów ogólnych Spółdzielni ustalić ich podział na poszczególne rodzaje działalności. Przy wydatkowaniu środków finansowych obciążających poszczególne rodzaje kosztów dokonywać opisów faktur, rachunków w sposób umożliwiający stwierdzenie celowości wydatków.
4. W zawieranych umowach na obsługę porządkową i techniczną zasobów mieszkaniowych w sposób szczegółowy określać zakres obowiązków obejmując nimi wszelkie występujące zagadnienia na tym odcinku działalności, a przy wyborze wykonawców robót konserwacyjnych stosować wymóg posiadania uprawnień do dokonywania przeglądów instalacji w tym zwłaszcza gazowej.
5. W zawieranych umowach o najem lokali użytkowych określić odrębną pozycję stawki czynszu najmu od kosztów utrzymania danego lokalu. Stawki czynszu ustalać na podstawie przetargów.
6. Przy opracowywaniu i uchwalaniu rocznych planów gospodarczo-finansowych opracować kalkulację kosztów z podziałem na poszczególne grupy lokali.
7. Prowadzić intensywną działalność w zakresie odzyskiwania zaległości finansowych, zwłaszcza w stosunku do najemców lokali użytkowych, wykorzystując wszystkie możliwości prawne.
8. Przyjąć system opracowywania przez Zarząd SM analiz ekonomicznych, który w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiałby zjawiska gospodarcze jakie zachodzą w Spółdzielni.
9. Dokonać kontroli stanu technicznego sprawności obiektów i wartości użytkowej wszystkich budynków z udziałem pracownika posiadającego uprawnienia budowlane, jako realizację wymogu art. 61-66 ustawy Prawo Budowlane.

 

 

 

10. Opracować i przedstawić do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej program remontów obejmującą dłuższą perspektywę czasową
11. Roczne projekty planów remontowych opracować na podstawie dokonywanych komisyjnie przeglądów stanów zasobów mieszkaniowych z udziałem przedstawicieli Rady Nadzorczej.
12. W zakresie wykorzystania środków funduszu remontowego stosować prawidłową kwalifikację kosztów eliminując finansowanie robót dotyczących eksploatacji.
13. Wyboru wykonawców do robót remontowych dokonywać w formie przetargu nieograniczonego, rozszerzając znacznie informacje o przetargach oraz w sposób szczegółowy określić zakres prac budowlanych eliminując do minimum prace dodatkowe.
14. Wynagrodzenie za zlecenie robót remontowych ustalać w formie ryczałtowej eliminując formę rozliczeń w oparciu o katalogi norm rzeczowych.
15. Odstąpić od finansowania robót remontowych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych ze względu na brak podstaw prawnych.
16. Rozważyć możliwość uznania przekazania instalacji budynkowej sieci TYK wykonanej na koszt Spółdzielni na majątek Spółki z o.o. Marinex-Ampol 2 w Olecku za nieważną na podstawie art. 58 § l Kodeksu Cywilnego.


Komentarz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku Leszka Gałczyka do przedstawionych wniosków pokontrolnych.
Niezależna kontrola przeprowadzona w naszej Spółdzielni dobitnie pokazała jak wiele jest do naprawienia, zarówno w sferze wewnątrzspółdzielczej legislacji, jak również bieżącej działalności. Przed nowym Zarządem i Radą stoi ogrom zadań, czeka wręcz gigantyczna praca aby wyjść z wieloletnich zaniedbań. Głównymi naszymi celami są: aktualizacja regulaminów, wprowadzenie zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych zasad przetargów na usługi i roboty budowlane, indywidualizacja rozliczeń zużycia gazu oraz jawność wydatków i kosztów jakie ponosi Spółdzielnia, tak aby każdy spółdzielca wiedział w jaki sposób wydawane są jego pieniądze. Ze spraw bieżących najważniejsze to: windykacja długów oraz sprawne wyłonienie wykonawców tegorocznych robót budowlanych (głównie ocieplanie budynków), tak aby zdążyć przed planowaną podwyżką podatku VAT. Zupełnie oddzielną sprawą jest rozliczenie osób, wobec których istnieją podejrzenia o działanie na niekorzyść Spółdzielni. Już wkrótce zostanie przedstawiony raport, który zapewne umożliwi skierowanie tych spraw do zbadania przez prokuraturę. Zdaję sobie sprawę, że w naszej spółdzielczej społeczności znajdują się osoby, dla których jest szczególnie niewygodne, aby na światło dzienne wyszły różne nieprawidłowości. Za wszelką cenę dążą do tego, aby przysłowiowe brudy zostały zamiecione pod dywan, aby nikt ich nie zobaczył. Dlatego też rozpętana została kampania plotek, pomówień i oszczerstw wobec osób dążących do ujawnienia prawdy. Osobiście wierzę w ogromną mądrość członków Spółdzielni Mieszkaniowej i że nie dadzą wciągnąć się w działania, które z uczciwością i wspólnym dobrem nie mają nic wspólnego. Kierując Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku stosuję zasadę, że przewodniczącym tejże Rady to się bywa, ale uczciwym człowiekiem to się jest. 

Leszek Gałczyk

Ostatnia aktualizacja: 06 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę