Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziału w Olsztynie

18.05.2004

 Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32
Pan Dyrektor
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziału w Olsztynie
ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

Zamiar obniżenia niwelety pod wiaduktem kolejowym w Olecku w ciągu drogi krajowej nr 65 Gołdap - Olecko - Ełk wywołuje niepokój i obawy wśród społeczności Olecka o gwałtowny wzrost udziału w ruchu przez miasto pojazdów znacznych mas, efektem czego pojawią się długotrwałe uciążliwości. 

Mieszkańcy coraz częściej wyrażają obawy, że umożliwienie przejazdu pod wiaduktem TIR-om spowoduje przyspieszone mszczenie jezdni, która nie jest przystosowana do przenoszenia tak wysokich mas oraz negatywnie wpłynie na konstrukcję budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, zwłaszcza, że część z nich wybudowana została jeszcze przed wojną. Utrudniony będzie zapewne wjazd na drogę krajową z ulic podporządkowanych. Ponadto - wzrost udziału w ruchu pojazdów ciężkich negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do licznych w Olecku szkół oraz placówek oświatowych, z których trzy (dwie szkoły i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) zlokalizowane są w pobliżu omawianej drogi. 

 

Pogorszy się też komfort chorych przebywających w szpitalu, ponieważ znajduje się on również w pobliżu skrzyżowania, które funkcjonuje w ciągu drogi krajowej. Znaczna grupa olecczan obawia się też nagłego pogorszenia ich warunków mieszkaniowych, ponieważ wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz hałas sprawią, że komfort mieszkań w budynkach jedno i wielorodzinnych położonych w sąsiedztwie drogi obniży się (w szczególności dotyczyć to może budynków przy ulicy Gołdapskiej i Wojska Polskiego).
Będąc zobowiązanymi do uwzględniania uwag i spostrzeżeń obywateli ujęliśmy je w niniejszym piśmie, a przekazując je Panu stwierdzamy, że wyrażane obawy nie są bezpodstawne. Dostrzegane są również pozytywne i korzystne aspekty planowanej inwestycji, jaką jest obniżenie jezdni (zwiększenie dostępności miejscowości dla turystów poruszających się nowoczesnymi autokarami, dla których niski wiadukt stanowi barierę przesądzającą o konieczności ominięcia tak atrakcyjnego naszego miasta, budowa przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej pod torami kolejowymi, pozytywny wpływ na działalność biznesową itd.). Biorąc pod uwagę strony pozytywne i ewentualne ujemne aspekty, uprzejmie prosimy o rozważenie rozwiązania zagadnienia z uwzględnieniem przyspieszenia terminu budowy planowanej obwodnicy. Oczywistym jest, że zmiana kolejności zamierzonych inwestycji — najpierw obwodnica, później — obniżenie niwelety pozwoliłoby uniknąć opisanych wcześniej spodziewanych uciążliwości — tak powszechnie znanych społecznościom mającym na co dzień do czynienia ze skutkami wzmożonego ruchu TIR-ów. Przekazując Panu opisane spostrzeżenia liczymy na przeanalizowanie prognozowanej sytuacji i wyrażamy jednocześnie przekonanie, że zostanie przyjęte rozwiązanie optymalne, w którym najważniejszym argumentem wziętym pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji będzie dobro mieszkańców Olecka.

Podpisali:
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku Wacław Sapieha
Starosta Olecki Stanisław Ramotowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Leszek Gałczyk
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski


“TO” 20 (334) z dnia 19 maja 2004 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę